Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Aktualność

Inwentaryzacja podatków i opłat lokalnych

WYKŁADOWCA:
mgr Marcin Adamek – praktyk w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości; doświadczony
pracownik gminnego organu podatkowego; doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego; absolwent AE
w Poznaniu o specjalności finanse i rachunkowość; absolwent Podyplomowego Studium
„Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie Podatkami” AE we Wrocławiu; certyfikat księgowy Ministra
Finansów 6089/2004; autor publikacji Pisma Samorządu Terytorialnego, „Wspólnota”, ,„Przeglądu
Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”, „Gazety Prawa i Podatków Rzeczpospolitej”;
współautor monografii „Wspólnoty” – „Podatki samorządowe w 2006 r.”, autor: „Pomoc publiczna
dla przedsiębiorców”, „Podatek od środków transportowych” oraz „Zasady prawidłowej
rachunkowości podatkowej.” Autor książki „Księgowość podatkowa w gminie”, „Podatek od
środków transportowych – komentarz praktyczny”.


Szkolenie przeznaczone jest: dla skarbników, kierowników wydziałów podatkowo-rachunkowych,
pracowników gminnych organów podatkowych zajmujących się zaległościami podatkowymi i
nadpłatami.
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z zasadami powstawania i wygaśnięcia należności
podatkowych w
gminie. Szczegółowe omówienie zasad inwentaryzacji podatków i opłat lokalnych oraz wyceny
bilansowej
– odpisy aktualizacyjne. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Nowe
uregulowania w zakresie księgowań podatków od 1 stycznia 2011 r.
Program szkolenia
● Powstanie należności podatkowych – decyzje wymiarowe, deklaracje podatkowe, dowody wpłaty
      należności.
● Dokumentowanie przypisów należności podatkowych – wymagania dla dokumentów
księgowych.
● Konta podatkowe – zasady funkcjonowania konta 221 oraz konta 226. Zaległości
     i nadpłaty – rozliczenia bilansowe i sprawozdawcze. Różnica pomiędzy należnościami
krótkoterminowymi, a długoterminowymi. Wyjaśnienie Departamentu Rachunkowości MF w
zakresie ujmowania należności na kontach 221 i 226 oraz ich prezentacja w bilansie urzędu.
● Ewidencja analityczna i syntetyczna należności podatkowych. Zestawienie obrotów i sald –
zgodność ewidencji.
● Wygaszanie należności podatkowych – zapłata, umorzenie, przedawnienie, zaliczenie nadpłaty,
      umowy przenoszące własność, potrącenie.
● Inwentaryzacja roczna należności podatkowych. Zasady i metody inwentaryzacji.
● Inwentaryzacja kont pozabilansowych 990 i 991.
● Zarządzenie wójta w sprawie inwentaryzacji. Kto odpowiada za inwentaryzację ?
● Potwierdzenie salda należności podatkowej – czy zawsze konieczne ?
● Dokumentacja - protokół z inwentaryzacji kont podatkowych.
● Czy można zaniechać inwentaryzacji niewielkich sald i sald zerowych ?
● Dyscyplina finansów publicznych – inwentaryzacja nierzetelna, brak inwentaryzacji należności
podatkowych. Kto ponosi odpowiedzialność ? Orzeczenia GKO z zakresu dyscypliny finansów
publicznych.
● Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Odpowiedzialność karna kierownika
     jednostki i skarbnika gminy.
● Wycena bilansowa należności podatkowych – odpisy aktualizacyjne należności.
● Odpisy aktualizacyjne w księgach rachunkowych – zasady funkcjonowania konta 290. Wzory
    księgowań – odpisy indywidualne, odpisy ogólne.
● Odpisy aktualizacyjne w bilansie i sprawozdawczości budżetowej. Dlaczego między bilansem, a
    sprawozdaniem budżetowym w zakresie należności występuje różnica ?
● Instrukcja odpisów aktualizacyjnych w urzędzie – wzór.
● Zamknięcie ksiąg rachunkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
● Nowe zasady ujmowania podatków na kontach przychodów i kosztów urzędu.
● Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji stwierdzone przez RIO.
● Pytania i dyskusja uczestników.
Uczestnikom szkolenia zostaną przekazane autorskie materiały szkoleniowe zawierające liczne
przykłady dotyczące przedawnienia oraz adres e-mail, pod który można będzie zgłaszać pytania
dotyczące tematyki szkolenia. Po opracowaniu odpowiedzi gmina otrzyma cenne wskazówki
dotyczące zgłoszonego problemu. System pytań i odpowiedzi dostępny będzie wyłącznie dla gmin,
których pracownicy uczestniczyli w szkoleniu. Najciekawsze problemy zostaną przedstawione na
kolejnych szkoleniach autora.


W celu zapisu lub szczegółów zapraszamy do działu szkoleńOstatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej


jestem już na stronie ponownie

nie ma mnie na stronie, albo jestem