Zarejestruj się    Zaloguj się
 

Artykuły

Inkasent w podatkach lokalnych a podleganie ubezpieczeniom społecznym – wybrane zagadnienia Numer 10/10

01.10.2010

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa[1] inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i...[więcej]

Kontrola i audyt wewnętrzny w gminie Numer 10/10

01.10.2010

Pojęcie systemu kontroli wewnętrznej w gminie jest chyba najistotniejsze dla całej praktyki audytu i kontroli.  Dotyczy ono zresztą nie tylko środowisk informatycznych, lecz wszelkich procesów realizowanych w samorządach...[więcej]

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych w 2011 roku (cz. II) Numer 10/10

01.10.2010

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont..., do ewidencji zdarzeń gospodarczych w roku 2010 stosuje się przepisy dotychczasowe.Rafał Trykozko [więcej]

Zmiana decyzji ostatecznej w trybie art. 254 ordynacji podatkowej Numer 10/10

01.10.2010

Jednym z powszechnie wykorzystywanych w praktyce gminnych organów podatkowych trybem weryfikacji ostatecznych decyzji podatkowych, jest ich zmiana w oparciu o art. 254 ordynacji podatkowej.[1] Stosowaniu tej procedury sprzyja...[więcej]

Skuteczność przedawnienia zobowiązania podatkowego, a przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia Numer 10/10

01.10.2010

Przedmiotowe zagadnienie powstało na gruncie stanu faktycznego, w którym upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, po wydaniu decyzji przez organ drugiej instancji, w przedmiocie uchylenia decyzji organu pierwszej...[więcej]

Gmina jako podatnik podatku od nieruchomości – wybrane zagadnienia Numer 10/10

01.10.2010

Traktowanie gminy jako podatnika podatku od nieruchomości prima facie wydaje się być czymś zgoła absurdalnym z punktu widzenia zdrowego rozsądku w sytuacji, gdy chodziłoby o opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych...[więcej]

Czy grunty pod liniami kolejowymi są budowlą? Glosa do wyroku WSA w Szczecinie z 19 lutego 2009 r. (I SA/Sz 650/08) Numer 10/10

01.10.2010

Grunty, zarówno te usytuowane pod torami czy nawierzchnią kolejową, jak i stanowiące pas przyległy oraz zajęte pod budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, stanowią element składowy linii...[więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatkowe postepowanie Numer 09/10

01.09.2010

Przesłanki warunkujące stwierdzenie nadpłaty w podatku od środków transportowych.Grzegorz Dudar [więcej]

Orzecznictwo sądów administracyjnych. Podatek od nieruchomości Numer 09/10

01.09.2010

Zwolnienie z podatku linii kolejowych, w stanie prawnym obowiązującym w 2007 r.1.  Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt II FSK 260/09, prawomocny. Grzegorz Dudar[więcej]

Podatek leśny Numer 09/10

01.09.2010

Opodatkowanie gruntów leśnych zajętych na wydobycie kopaliny. Bogumił Pahl[więcej]

Wyświetla nowości od 171 do 180 ze wszystkich 1011

Ostatni numer

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej